Regionsvalg 2017

 

Livet skal hænge sammen for alle

 

Jeg genopstiller til Regionsrådsvalget fordi jeg mener, at det er vigtigt, at Nordsjælland har en stærk og erfaren stemme i Region Hovedstaden, som kan sikre direkte indflydelse på de beslutninger, som vedrører vores nærområde. Den indflydelse vil jeg gerne bidrage til at sikre os.

 

Som sygeplejerske og med mangeårs erfaring i sundhedsvæsnet, i byråd og i regionsrådet har jeg god faglig indsigt og politisk erfaring til at fremme sager politisk. Når det handler om samarbejdet på tværs af region og kommune har jeg en særlig fordel, fordi jeg kan handle i både den reginale og kommunale verden.

 

Politik skal være vedkommende. Det skal overvejende handle om det der optager os. Det gør vores nærområde og vores sundhedsvæsen.

 

I relation til Nordsjælland vil jeg derfor fortsat arbejde for at bl.a. Nordsjællands nye hospital bygges med et køkken, at Hillerødmotorvejen forlænges til Helsinge og at en ny S-togstation etableres ved det nye hospital. Jeg vil også arbejde for, at vi får mere erhvervsudvikling og turisme til vores område, flere uddannelsestilbud og bedre budforbindelser. Her kan en lokal stemme i regionsrådet sikre, at Nordsjællands udvikling kommer mere i fokus.

 

Især gode uddannelsestilbud og flere praktikpladser til vores unge er vigtigt. En god uddannelse fremmer ikke alene muligheden for at den unge kan blive selvforsørgende, men fremmer også mulighed for, at den unge får bedre forudsætninger for, at leve et godt voksenliv med fravær af sygdom. Og job bliver der masser af. I 2025 kommer til at mangle 42.000 faglærte i Danmark

 

På Sundhedsområdet vil jeg fortsat arbejde for, at fastholde og udvikle et stærkt offentligt sundhedsvæsen med gratis og lige adgang til hurtig behandling af alle- uanset om man er psykisk eller fysisk syg. Desuden er der behov for, at vil styrker samarbejdet på tværs af kommune og region, og med de praktiserende læger. For vi skal som borgere opleve mere og bedre sammenhæng i vores sygdomsforløb. Vi skal have den rette hjælp, når vi har brug for den, både under indlæggelse og efter udskrivelse. Ingen må blive kastebold i sundhedsvæsnet.

 

Derfor skal vi sammen sikre bedre vilkår for patienter og personale. Der skal være mere tid til nærvær og hurtig behandling. Det fremmer trivslen for alle og kvaliteten i arbejdet. Derfor er jeg også inderligt imod regeringens årlige sparekrav på 2% årligt. Det er derfor godt det er suspenderet nu.Jeg mener ikke bevistløse produktivitetkrav er løsnngen i vores sundhedsvæsen. Jeg tror der er et større rationale i en værdibaseret styring, at vi i stedet måler på det der giver mening for patienterne og de ansatte. Men jeg mener også generelt, med en voldsom stigning i antallet af både psykisk og fysisk syge, at der er behov for en tilførsel af penge fra Staten til regionerne, så kvaliteten i behandlingstilbuddene kan sikres.

 

Mine mærkesager er derfor:

 

Sammenhængende Patientforløb med velforberedte udskrivelser

Der skal mere sammenhæng i den enkeltes sygdomsforløb, uanset om det handler om psykisk eller fysisk sygdom. Vi og vores pårørende skal opleve os inddraget og støttet i hele sygdomsforløbet. Derfor skal samarbejdet med de praktiserende læger og kommunerne styrkes, så der skabes tryghed for den enkelte både under indlæggelse, og efter udskrivelse.

 

Bedre trivsel for patienter og personale- mere menneske og mindre bureaukrati

Når vi bliver syge har vi brug for, at blive mødt af et veluddannet personale med tid til nærvær og hurtig behandlig. Derfor skal unødigt bureaukrati og overbelægning fortsat reduceres. Vi skal gøre det der giver værdi og sammenhæng for patienterne og mening og motivation for medarbejderne.

 

En bedre trafikal sammenhæng og Nyt Hospital Nordsjælland med køkken

Vi har brug for bedre trafikale forbindelser, både lokalt og til København. Derfor skal den kollektive trafik styrkes, Hillerødmotorvejen forlænges til Helsinge og en ny S-togsstation anlægges ved det nye hospital i Nordsjælland. Og så skal Nyt Hospital Nordsjælland naturligvis bygges med et rigtigt (produktions-)køkken.

 

Uddannelse og praktikpladser til alle unge

Uddannelse giver mulighed for at få et arbejde, tjene penge, leve sundere og få mere indflydelse. Den chance skal alle have. Derfor skal vi i Region Hovedstaden fortsat målrette penge til uddannelse og praktikpladser for alle unge. Vi mangler faglært arbejdskraft nu og det vil vi gøre det de næste mange år.